SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE

Chính sách chất lượng Cao Su Việt: Luôn hoàn thiện.

Đó là nếp quan sát, suy nghĩ, sống và làm việc.

Làm ăn là lúc trải nghiệm sống.

Cao Su Việt xem những lần không thành công cũng là những thành tựu. “Luôn hướng về mình”
trong lúc thành công và không thành công.

Luôn hoàn thiện không phải lúc nào cũng cố vươn lên, tìm cách mở rộng hoặc tìm cách tăng trưởng.

Luôn hoàn thiện là một nhắc nhở chậm lại.

*
Luôn hoàn thiện không phải làm cho đầy thêm, mà bớt đi những điều không phù hợp.

Hiểu rằng, cuộc sống luôn không dễ dàng. 

Yêu nghề và trân trọng những người bạn đồng hành.

Mong được khách hàng yêu quý.